Mesopotamian, Egyptian, and Hebrew Religious Distinction